Инвестиционен кредит „ГРАД С ИСТОРИЯ“

Инвестиционен кредит „ГРАД С ИСТОРИЯ“ - за финансиране на укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи на недвижими културни ценности

Валута: левове.

Минимален размер: 10 000 лева.

Максимален размер:

 • до 70% от пазарната оценка на предложения за обезпечение жилищен имот - монолитно строителство;
 • до 50% от пазарната оценка на предложения за обезпечение жилищен имот - панелно строителство;
 • за кредити, за които кредитополучателят/потребителят е избрал да сключи договор за кредит, при който кредиторът се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението по договора след принудително изпълнение върху обезпечението по съдебен ред или след продажба от собственика на обезпечението със съгласието на кредитора -
  • до 60% от пазарната оценка на предложения за обезпечение жилищен имот - монолитно строителство;
  • до 40% от пазарната оценка на предложения за обезпечение жилищен имот - панелно строителство.
 • за кредити, за които не се извършва оценка на кредитоспособност (не се съблюдава за допустимо съотношение дълг – доход и за минимален остатъчен доход по реда на Правилата на Общинска банка АД за кредитиране на физически лица) -  

до 50% от пазарната оценка на предложения за обезпечение жилищен имот .

Срок на издължаване на кредита: до 10 години.

Обезпечение: първа по ред договорна ипотека върху имоти, които отговарят на изискванията на банката.

Начини за изплащане на кредита:

 • ежемесечно съгласно договорен погасителен план (намаляващи месечни вноски, включващи равни вноски по главницата и съответната месечна лихва); или
 • ежемесечно на анюитетни вноски (равни месечни вноски, включващи дължимите плащания по кредита за главница и лихва),

Годишен лихвен процент: 3.00%. Лихвеният процент е променлив, формиран от основен лихвен процент (ОЛП) плюс надбавка.

Такси, комисиони и други разходи, които са включени в общите разходи по кредита:

 • за изготвяне на молба за заличаване на ипотека върху недвижим имот – 20.00 лева без ДДС;
 • за проверка, относно вписвания в имотния регистър еднократна годишна такса за всеки недвижим имот, служещ, като обезпечение по кредит – съгласно предвиденото в «Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията», за издаване на удостоверение за тежести, но не по-малко от 10.00 лева без ДДС;
 • разходи за оценка на обезпечението – 120.00 лева.

Без такси/комисиони за:

 • проучване и анализ по искане за кредит;
 • одобрение на кредит и документно оформяне на кредитна сделка;
 • предсрочно погасяване на кредита.

Годишен процент на разходите:

ГПР

Размер на кредита

Лихвен процент

Срок

Месечна вноска

Брой вноски

Общи разходи по кредита

Обща дължима сума

3.10%

100 000 лева

3.00%

10 години

965.61 лева

120

16 136.91 лева

116 136.91 лева

Изчислението на ГПР е направено при променлив лихвен процент и на анюитетни вноски, като са включени посочените разходи по кредита.

Недвижимите имоти, приемани като обезпечение по кредит следва да бъдат оценени от независими лицензирани оценители, одобрени от банката.

Разходите по учредяването, освобождаването и подновяването на ипотека, оценката, преоценката и застраховките на обезпечението са за сметка на потребителя.

Допълнителни услуги:

Банката изисква от потребителя сключването и поддържането за целия срок на договора за кредит имуществена застраховка за предоставеното недвижимо имущество като обезпечение по кредита.

Застраховката може да бъде сключена с избран от потребителя застраховател, като сумата на застрахователното обезщетение е не по-малка от размера на кредита и банката е посочена като единствен получател на застрахователните обезщетения. Застрахователните рискове и застрахователят се съгласуват предварително с банката.

Банката предлага безплатна застраховка „Живот“ на кредитополучателите за кредити в размер до 100 000 лева.

Допълнителни разходи по кредита, които не са включени в общите разходи по кредита:

 • за сключване и поддържане на имуществена застраховка на имота, предоставен като обезпечение по кредита.
 • за вписване на ипотеката.

С условията, свързани с предсрочно погасяване на кредита можете да се запознаете тук.

За възможните последици при неизпълнение на задълженията, свързани с договора за кредит, можете да се запознаете тук.

Потребителят разполага със срок 14 дни след получаване на проекта на договор за кредит за да вземе решение за сключване на договора за кредит.

Необходими документи:

 • попълнени от кредитоискателя типови документи;
 • документ за самоличност;
 • ипотека в полза на Общинска банка АД;
 • документ, удостоверяващ предоставения статут на недвижима културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство;
 • заповед на кмета на общината по местонахождение на недвижимата културна ценност, с която задължава собственика и ползвателя на недвижимата културна ценност за тяхна сметка да извършат в определен срок необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности по проектна документация;
 • констативен протокол (изготвен от комисия, назначена от кмета на общината) за състоянието на недвижимата културна ценност, както и вида и обема на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности. Към протокола се прилагат подробно описание на недвижимата културната ценност, според данните за нейната идентификация и регистрация и данни за собственика.
 • проектна документация и/или инвестиционен проект, съгласувани по реда на Закона за културното наследство.

Валутни курсове 19.10.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68560
Продава 1,70960
Фиксинг на БНБ 1,69998
Купува 1,67380
Продава 1,74380
Фиксинг на БНБ 1,70800
Купува 2,19440
Продава 2,26440
Фиксинг на БНБ 2,22651

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката