Начало | За корпоративни клиенти | Кредити | Схема за оборотно финансиране на Земеделски производители, срещу залог на вземания на субсидия по схеми на Общата селскостопанска политика

Схема за оборотно финансиране на Земеделски производители, срещу залог на вземания на субсидия по схеми на Общата селскостопанска политика

Наименование на продукт:

Схема за оборотно финансиране на Земеделски производители, срещу залог на вземания на субсидия по схеми на Общата селскостопанска политика, както следва:

 • Схема за единно плащане на площ;
 • Селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания);
 • Схема за преразпределително плащане.

Размер

 • До 90 % от размера на прогнозната субсидия за 2017 г., формирана на база: 90 % от сумата, получена от площи фигуриращи в текущото заявление на съответния ЗП умножени по стойността на субсидията за площи от предходния период, но не повече от сумата за подпомагане за 2016 г.
 • Максималната експозиция към един краен кредитополучател и/или свързани с него лица не може да надхвърля 500 000 /петстотин хиляди/ лева.
 • Минимален размер на финансиране- 20 000 /двадесет хиляди/ лева

Валута

Валута на кредита е в лева

Цел на финансирането

Оборотни средства, свързани с осъществяваната земеделска дейност.

Срок на ползване

 • До 12 месеца от датата на сключване на договора за кредит

Срок на погасяване

 • До 30 юни на следващата календарна година (2018 г.), но не по-късно от датата на получаване на субсидията по Разплащателна сметка в Общинска банка /ОБ/.

Лихвен процент

За редовен дълг: 4,98 %, формиран от Основен лихвен процент на БНБ с надбавка, но не по-малко от 4,98% годишно.

Такси и комисионни

Такса за проучване - 0.15% от размера на исканото финансиране, но не повече от 500 лева.

Такса за управление- 0.45 % върху разрешения размер на кредита за първата година от срока на издължаване, дължима преди първо усвояване.

Такса ангажимент- без такса ангажимент.

Такса за предсрочно погасяване- без такса за предсрочно погасяване със средствата от постъпилите субсидии. Във всички останали  случаи но предсрочно погасяване, таксата е 2 % върху размера на предсрочно погасената главница по кредита, дължима към момента на погасяването.

Обезпечение

 • Първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози /ЗОЗ/ върху бъдещи вземания на Кредитополучателя от Държавен фонд земеделие /ДФЗ/  по одобрените схеми за 2017 г.
 • Първи по ред особен залог по реда на ЗОЗ върху на вземания по разплащателните сметки, открити и водени на името на Кредитополучателя в ОБ АД.
 • Поръчителство като физическо лице на едноличния собственик /съдружниците/акционерите, в случай, че клиента не е ЗП или Едноличен търговец /ЕТ/.

Кредита е предназначен за местни юридически и физически лица регистрирани като земеделски производители и които отговарят на следните основни условия;

 • опит в земеделското производство, да са упражнявали дейността поне 1 г., както и да са получавали субсидии през предишни години.
 • добра кредитна история.
 • приемливо финансово състояние.
 • да нямат наложени запори, образувани изпълнителни дела и изискуеми данъчни задължения.

Документи за кандидатстване за кредит:

Общинска Банка АД, запазва правото си да изисква всякаква допълнителна информация и документи във връзка с проучването на искане за кредит

Срок на предлаганото финансиране по настоящата схема – до 01.12.2017 г.

 

Валутни курсове 21.9.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64790
Продава 1,67190
Фиксинг на БНБ 1,66185
Купува 1,69590
Продава 1,76590
Фиксинг на БНБ 1,72899
Купува 2,16630
Продава 2,23630
Фиксинг на БНБ 2,20773

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката