Начало | За физически лица | Влогове | Спестовни влогове

Спестовни влогове

Спестовен влог е продукт, при който Общинска банка АД приема за съхранение парични средства от физическо лице без определен срок, в определена валута срещу издаване на лична спестовна книжка, като му дава право да получава договорената лихва в края на всяка календарна година или при закриване на влога.

Общинска банка АД открива спестовни влогове в левове и в чуждестранна валута на местни и чуждестранни физически лица (без ЕТ) и на местни лица – „Група граждани без регистрация в БУЛСТАТ”. Лицето, на чието име е открит влогът е негов титуляр (вложител).

При откриване на влога, банката издава на титуляра лична спестовна книжка, в която се отразява всяко движение по влога и му предоставя Общи условия по спестовен влог и Общи условия за изпълнение на еднократни платежни операции и предоставяне на информация, свързана с тях от Общинска банка АД .

Необходими документи за откриване:

 • документ за самоличност;
 • подадено искане за откриване на банкова сметка на физическо лице по образец (искането).

Общинска банка АД открива следните видове спестовни влогове:

 • спестовен влог - открива се в полза само на пълнолетно лице лично от титуляра, или от друго лице.
 • детски влог - открива се в полза на малолетно или непълнолетно лице от родителите заедно или поотделно, от друго лице или лично от непълнолетното лице съгласно вътрешнобанковите нормативни документи, касаещи влоговата дейност. Разпореждането с влога се извършва съгласно действащото законодателство на Република България.
 • условен влог - открива се в полза на пълнолетно, непълнолетно или малолетно лице, от друго лице при поставено от него условие/условия. Условието/условията за получаване на сумата от титуляра се посочват в искането. Условията се поставят само при откриване на влога и не се променят. Те не могат да противоречат на законите в страната, да допускат неясноти, които биха затруднили изплащането на внесените суми, да бъдат свързани с търговски сделки, наследствени отношения и други подобни. Условията могат да бъдат отменяни по писмено искане на лицето, което ги е посочило.

Необходима минимална първоначална сума за откриване: равна на минимална наличност, изисквана от банката по този вид влогове, посочена в Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД – Приложение № 1 към Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка АД прилага по операциите си (Тарифата).

Платежни операции по спестовен влог: могат да се извършват само следните изчерпателно посочени еднократни платежни операции по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, а именно:

 1. внасяне на суми в брой по влога;
 2. теглене на суми в брой от влога;
 3. кредитен превод по друга сметка/влог, открита на името на титуляра в системата на банката;
 4. кредитен превод при закриване на влога;
 5. спомагателни услуги – превалутиране и др.

Банката изпълнява еднократни платежни операции и предоставя информация на вложителя по реда и при условията на Общите условия за изпълнение на еднократни платежни операции и предоставяне на информация, свързана с тях от Общинска банка АД.

Внасяне на суми: извършва се в брой или чрез кредитен превод, както следва:

 1. по спестовен влог – лично от вложителя или от друго лице;
 2. по детски влог – от законните представители на титуляра или от друго лице;
 3. по условен влог – само от вносителя, който е открил влога и е поставил условието.

Теглене на суми: извършва се лично от титуляра, чрез законен представител или чрез упълномощено за това лице, срещу представяне на спестовната книжка и документ за самоличност. Теглене от влог под условие се извършва след изпълнение на условието, без съгласието на вносителя и срещу представен документ, удостоверяващ изпълнението на условието.

Не се допуска управление и разпореждане по условен влог от упълномощени лица.

Върху средствата по спестовен влог банката начислява лихва в края на всяка календарна година или при закриване на влога, на база 360/360 дни. Банката не плаща лихви по спестовни влогове, когато средствата са престояли по влога по-малко от 7 календарни дни, считано от датата на откриване на влога.

Банката не олихвява остатъци по спестовни влогове, по-малки от обявените с Тарифата минимални наличности по този вид влогове.

Банката не събира такси за: откриване, обслужване и закриване на спестовни влогове.

При извършване на еднократни платежни операции по спестовни влогове, Банката събира такси и комисиони съгласно действащата към момента на събирането им Тарифа.

Сумите по влогове в Общинска банка АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в размери, при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Информационен бюлетин с основна информация относно защитата на влоговете).

Безсрочен влог “Лукс +”

Безсрочен влог „Лукс +” е продукт, при който Общинска банка АД приема за съхранение парични средства от физическо лице при специални условия, отнасящи се до олихвяването на съхраняваните средства, без определен срок, в определена валута срещу издаване на лична спестовна книжка, като му дава право да получава договорената лихва в края на всяка календарна година или при закриване на влога.

Общинска банка АД открива безсрочен влог „Лукс +“ на местни и чуждестранни дееспособни физически лица (без ЕТ) и на местни лица – „Група граждани без регистрация в БУЛСТАТ” в левове, евро и щатски долари. Лицето, на чието име е открит влогът е негов титуляр (вложител).

При откриване на влога, банката издава на титуляра лична спестовна книжка, в която се отразява всяко движение по влога и му предоставя Общи условия по безсрочен влог "Лукс+"  и Общи условия за изпълнение на еднократни платежни операции и предоставяне на информация, свързана с тях от Общинска банка АД .

Влогът се открива: лично от титуляра или от друго лице.

Необходими документи за откриване:

 • документ за самоличност;
 • подадено искане за откриване на банкова сметка на физическо лице по образец.

Необходима минимална сума за откриване: равна на минималната наличност в съответната валута, изисквана от банката за откриване на спестовни влогове, посочена в Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД – Приложение № 1 към Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка АД прилага по операциите си (Тарифата).

Платежни операции по безсрочен влог "Лукс+": могат да се извършват само следните изчерпателно посочени еднократни платежни операции по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, а именно:

 1. внасяне на суми в брой по влога;
 2. теглене на суми в брой от влога;
 3. кредитен превод по друга сметка/влог, открита на името на титуляра в системата на банката;
 4. кредитен превод при закриване на влога;
 5. спомагателни услуги – превалутиране и др.

Банката изпълнява еднократни платежни операции и предоставя информация на вложителя по реда и при условията на Общите условия за изпълнение на еднократни платежни операции и предоставяне на информация, свързана с тях от Общинска банка АД.

Внасяне на суми: извършва се в брой или чрез кредитен превод без ограничение в размера на сумите и броя на довнасянията.

Валутни курсове 19.10.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68560
Продава 1,70960
Фиксинг на БНБ 1,69998
Купува 1,67380
Продава 1,74380
Фиксинг на БНБ 1,70800
Купува 2,19440
Продава 2,26440
Фиксинг на БНБ 2,22651

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката