Начало | За физически лица | Обща информация за кредити в левове или евро | Промоция за млади семейства по Жилищен кредит "Мечтан дом"

Промоция за млади семейства по Жилищен кредит "Мечтан дом"

Промоция за млади семейства  по Жилищен кредит „Мечтан дом“ за подадени искания до 31.12.2018 г.

 • Без такса за проучване и анализ по искане за кредит;
 • Без комисиона за одобрение на кредит и документно оформяне на кредитна сделка
 • Без комисиона за предсрочно погасяване ;
 • Безплатна застраховка "Живот" на кредитополучателя със застрахователна сума равна на размера на кредита, но не повече от 100 000 лв. или тяхната равностойност в евро;
 • При ползване на стандартна револвираща кредитна карта MasterCard - без такса за обслужване на основна РКК.

Годишен процент на разходите по кредита:

 • За кредити в размер до 60% (вкл.) от пазарната оценка на предложения за обезпечение недвижим имот:

Размер на кредита (пример)

Лихвен процент

ГПР

Срок

Месечна вноска

Брой вноски

Общи разходи по кредита

Обща дължима сума

100 000 лева

4.20%

4.33%

15 години

749.75 лева

180

35 279.04 лева

135 279.04 лева

100 000 лева

4.40%

4.52%

30 години

500.76 лева

360

80 778.17 лева

180 778.17 лева

За кредити в размер над 60% от пазарната оценка на предложения за обезпечение недвижим имот:

Размер на кредита (пример)

Лихвен процент

ГПР

Срок

Месечна вноска

Брой вноски

Общи разходи по кредита

Обща дължима сума

100 000 лева

4.40%

4.53%

15 години

759.89 лева

180

37 104.80 лева

137 104.80 лева

100 000 лева

4.60%

4.73%

30 години

512.64 лева

360

85 058.02 лева

185 058.02 лева

Изчислението на ГПР е направено при променлив лихвен процент, формиран от основен лихвен процент (ОЛП) плюс надбавка и на анюитетни вноски, като са включени следните такси, комисиони и други разходи:

 • такса за изготвяне на молба за заличаване на ипотека върху недвижим имот – 20.00 лева без ДДС;
 • за проверка, относно вписвания в имотния регистър еднократна годишна такса за всеки недвижим имот, служещ, като обезпечение по кредит– съгласно предвиденото в «Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията», за издаване на удостоверение за тежести, но не по-малко от 10.00 лева без ДДС.
 • разходи за  оценка на обезпечението – 120.00 лева.

Право за ползване на преференциите имат местни физически лица - млади семейства, когато едновременно са налице следните условия:

 • искането за кредит да е подадено от единия съпруг/а или от двамата съпрузи, които имат сключен граждански брак. Сключеният брак се доказва с представяне в банката на документ, удостоверяващ това обстоятелство към датата на подаване на искането;
 • двамата съпрузи или единият от тях да не са навършили 35-годишна възраст към датата на подаване на искането за кредит.

За всички останали условия се спазват изискванията на Жилищен кредит „Мечтан дом“

Валутни курсове 21.9.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64790
Продава 1,67190
Фиксинг на БНБ 1,66185
Купува 1,69590
Продава 1,76590
Фиксинг на БНБ 1,72899
Купува 2,16630
Продава 2,23630
Фиксинг на БНБ 2,20773

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката