Жилищен кредит "Мечтан дом"

 

Предназначение:

 • покупка изграден жилищен имот
 • покупка на изграден жилищен имот и ремонт на същия имот
 • покупка на изграден жилищен имот и довършителни работи на същия имот
 • рефинансиране на кредити с предназначение – покупка на изграден жилищен имот предоставени на кредитополучателя от други банки

Валута: в левове или евро

Минимален размер:

 • 10 000.00 лева или тяхната равностойност в евро по курса на БНБ към датата на сключване на договора за кредит

Максимален размер:

 • до 80% от покупната цена на жилищния имот, но не повече от 80 % от пазарната оценка на предложения за обезпечение жилищен имот, обект на финансиране, когато същият имот е монолитно строителство
 • до 70% от покупната цена на жилищния имот, но не повече от 70 % от пазарната оценка на предложения за обезпечение жилищен имот, обект на финансиране, когато същият имот е панелно строителство
 • до 60% от покупната цена на жилищния имот, но не повече от 60 % от пазарната оценка на предложения за обезпечение жилищен имот, за кредити, за които кредитополучателят/потребителят е избрал да сключи договор за кредит, при който кредиторът се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението по договора след принудително изпълнение върху обезпечението по съдебен ред или след продажба от собственика на обезпечението със съгласието на кредитора. Настоящото условие се прилага при спазване изискванията на предходните точки.

Максимален срок на издължаване:

 • до 30 години
 • сборът от възрастта на кредитоискателя и срока на кредита не може да надхвърля пенсионната възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно действащото законодателство на Република България. Когато лицата са придобили право на пенсия, независимо от възрастта им и при определен осигурителен стаж, максималната възраст на кредитополучателя при изтичане срока на кредита следва да е не повече от 65 години

Гратисен период за плащане на главницата по кредита:

 • до 12 месеца

Обезпечение:

 • първа по ред ипотека върху жилищния имот, обект на финансиране, включително и върху друг недвижим имот в случаите, когато кредитоискателят не може да осигури самоучастие. Финансират се жилищни имоти в завършен вид, които са въведени в експлоатация (т.е годни да се живее в тях) със съответни документи

Условие по кредита е кредитополучателят да превежда получаваното от него нетно месечно трудово възнаграждение и/или друго възнаграждение по разплащателна сметка открита в Банката.

Начини за изплащане на кредита:

 • ежемесечно съгласно договорен погасителен план (намаляващи месечни вноски, включващи равни вноски по главницата и съответната месечна лихва); или
 • ежемесечно на анюитетни вноски (равни месечни вноски, включващи дължимите плащания по кредита за главница и лихва),

Годишен лихвен процент:

 • годишен лихвен процент при размер на кредита до 60% (вкл.) от пазарната оценка на предложения за обезпечение недвижим имот

Срок на кредита

BGN

EUR

до 15 г. (вкл.)

4.20 %

4.20 %

над 15 г.

4.40 %

4.40 %

 • годишен лихвен процент при размер на кредита над 60% от пазарната оценка на предложения за обезпечение недвижим имот

Срок на кредита

BGN

EUR

до 15 г. (вкл.)

4.40 %

4.40 %

над 15 г.

4.60 %

4.60 %

Лихвеният процент е променлив, формиран от основен лихвен процент (ОЛП) – за кредити в левове, или от 6-месечен EURIBOR (6MTH EURIBOR) – за кредити в евро, плюс надбавка.

Такси, комисиони и други разходи, които са включени в общите разходи по кредита:

Кредитоискателят заплаща такси и комисиони съгласно действащата Тарифа на банката:

 • такса за проучване и анализ по искане за кредит – 50,00 лева;
 • еднократна комисиона за одобрение на кредит и документно оформяне на кредитна сделка – 1,00%;
 • такса за изготвяне на молба за заличаване на ипотека върху недвижим имот – 20,00 лева без ДДС;
 • за проверка, относно вписвания в имотния регистър еднократна годишна такса за всеки недвижим имот, служещ, като обезпечение по кредит– съгласно предвиденото в «Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията», за издаване на удостоверение за тежести, но не по-малко от 10.00 лева без ДДС ;

 

Други разходи: разходи за  оценка на обезпечението – 120.00 лева.

Годишен процент на разходите по кредита:

 • За кредити в размер  до 60% (вкл.) от пазарната оценка на предложения за обезпечение недвижим имот

Размер на кредита

Лихвен процент

ГПР

Срок

Месечна вноска

 

Брой вноски

Общи разходи по кредита

Обща дължима сума

100 000 лева

4.20%

4.49%

15 години

749.75 лева

180

36 329.04 лева

136 329.04 лева

100 000 лева

4.40%

4.61%

30 години

500.76 лева

360

81 828.17 лева

181 828.17 лева

 • За кредити в размер  над 60% от пазарната оценка на предложения за обезпечение недвижим имот

Размер на кредита

Лихвен процент

ГПР

Срок

Месечна вноска

 

Брой вноски

Общи разходи по кредита

Обща дължима сума

100 000 лева

4.40%

4.70%

15 години

759.89 лева

180

38 154.8 лева

138 154.80 лева

100 000 лева

4.60%

4.82%

30 години

512.64 лева

360

86 108.02 лева

186 108.02 лева

Изчислението на ГПР е направено при променлив лихвен процент и на анюитетни вноски, като са включени посочените разходи по кредита.

Недвижимите имоти, приемани като обезпечение по кредит следва да бъдат оценени от независими лицензирани оценители, одобрени от банката.

Разходите по учредяването, освобождаването и подновяването на ипотека, оценката, преоценката и застраховките на обезпечението са за сметка на потребителя.

Допълнителни услуги:

Банката изисква от потребителя сключването и поддържането за целия срок на договора  за кредит имуществена застраховка за предоставеното недвижимо имущество като обезпечение по кредита.

Застраховката може да бъде сключена с избран от потребителя застраховател, като сумата на застрахователното обезщетение е не по-малка от размера на кредита и банката е посочена като единствен получател на застрахователните обезщетения. Застрахователните рискове и застрахователят се съгласуват предварително с банката.

Банката предлага безплатна застраховка „Живот“ на кредитополучателите за  кредити в размер до 100 000 лв. или тяхната равностойност в евро.

Допълнителни разходи по кредита, които не са включени в общите разходи по кредита:

 • за сключване и поддържане на имуществена застраховка на имота, предоставен като обезпечение по кредита.
 • за вписване на ипотеката.

С условията, свързани с предсрочно погасяване на кредита можете да се запознаете тук.

За възможните последици при неизпълнение на задълженията, свързани с договора за кредит, можете да се запознаете тук.

Потребителят разполага със срок 14 дни след получаване на проекта на договор за кредит  за да вземе решение за сключване на договора за кредит.

Необходими документи:
 • попълнени от кредитоискателя типови документи;
 • ипотека в полза на Общинска банка АД;
 • удостоверение за липса на тежести върху недвижимия имот, предложен за ипотекиране;
 • документи, доказващи целевото изразходване на предоставения кредит;
 • документ за самоличност

Валутни курсове 19.10.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68560
Продава 1,70960
Фиксинг на БНБ 1,69998
Купува 1,67380
Продава 1,74380
Фиксинг на БНБ 1,70800
Купува 2,19440
Продава 2,26440
Фиксинг на БНБ 2,22651

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката