Начало | За физически лица | Обща информация за кредити в левове или евро

Обща информация за кредити в левове или евро

Общинска банка АД предлага всички основни банкови продукти и услуги, свързани с кредитиране на физически лица.

Общинска банка АД предоставя кредити на пълнолетни и дееспособни физически лица - български граждани с постоянно местоживеене в страната и чуждестранни граждани, постоянно пребиваващи в страната (кредитоискатели).

Статутът на българските граждани се удостоверява с валиден документ за самоличност, а на чуждестранните граждани – с валиден документ за самоличност или национален документ за задгранично пътуване, и документ за пребиваване. Документът за самоличност и документът за пребиваване следва да са издадени по реда на Закона за българските лични документи, Закона за чужденците в Република България и свързаните с тях актове.

Банката изисква, сборът от възрастта на кредитоискателя и срока на кредита да не надхвърлят пенсионната възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно действащото законодателство на Република България.

Когато кредитоискателите са придобили право на пенсия, независимо от възрастта им и при определен осигурителен стаж, максималната им възраст при изтичане срока на кредита следва да е не повече от 65 години. Това правило не се прилага за овърдрафт кредитите и за кредитите, обезпечени със залог върху вземане по сметки в банката и/или ДЦК.

Параметри на кредитите и основни изисквания при разрешаването им: съгласно условията на съответните кредитни продукти.

Кредитите се олихвяват: ежемесечно с годишен лихвен процент в зависимост от вида и обезпечението на кредита.

При кандидатстване и сключване на кредитна сделка кредитоискателите заплащат такси и комисиони съгласно действащата Тарифа на банкатаа в случаите когато обезпечението е ипотека върху недвижим имот – и за оценка на обезпечението.

Банката не събира комисиона за предсрочно погасяване на потребителски  и ипотечни кредити.

Типови документи за кандидатстване:

Валутни курсове 20.7.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,66420
Продава 1,68820
Фиксинг на БНБ 1,68781
Купува 1,64380
Продава 1,71380
Фиксинг на БНБ 1,68287
Купува 2,14870
Продава 2,21870
Фиксинг на БНБ 2,19023

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката