Начало | За физически лица | Обща информация за кредити в левове или евро | Потребителски кредит за студенти и докторанти „Добро начало“

Потребителски кредит за студенти и докторанти „Добро начало“

Кредитоискатели - физически лица – студенти и докторанти - пълнолетни български граждани с постоянно местоживеене в страната, които към момента на подаване на искането за сключване на договор за кредит отговарят едновременно на следните изисквания:

 • не са навършили 35 години;
 • се обучават в акредитирани висши училища и или научни организации по  Закона за висшето образование, на територията на Република България;
 • се обучават в следните форми на обучение: редовни; задочни; вечерни или дистанционни;
 • се обучават в степените "бакалавър", "магистър" или "доктор" в съответните основни области на науката.

Кредитоискателите следва да предоставят документ, удостоверяващ качеството им на студент или докторант с право да се запише за следващ семестър. Документът се издава от висшите училища и научните организации и следва да съдържа:

 • името, единния граждански номер и постоянния адрес на студента/докторанта;
 • специалността, образователно-квалификационната степен, за която се провежда обучението, годината на обучение и срока за полагане на последния държавен изпит или за защита на дипломна работа съгласно учебния план, съответно за докторантите – научната специалност, годината на обучение и изтичането на срока на докторантурата.

Цел на кредита - кредитът, който може да се ползва за:

 • финансиране на разходи, свързани с обучението - семестриални такси за обучение, закупуване на компютър, учебници, учебни материали, издръжка и други;
 • финансиране на студентски бригади, пътувания и други;
 • рефинансиране на действащи кредити.

Валута: левове

Размер на кредита: до 10 000 лева, без поръчители.

Срок на издължаване на кредита: до 7 години.

Годишен лихвен процент: 6.90% (ОЛП + надбавка).

Годишен процент на разходите:

ГПР

Размер на кредита

Лихвен процент

Срок

Месечна вноска

Обща дължима сума

7.57%

5 000 лева

6.90%

60 месеца

98.77 лева

5 976.21 лева

Изчислението на ГПР е направено при променлив лихвен процент и на анюитетни вноски, с включена комисиона за одобрение на кредит и документно оформяне на кредитна сделка – 1% върху договорения размер на кредита, еднократно.

Гратисен период: по договаряне, но не повече от 12 месеца.

Погасителен план: равни месечни анюитетни вноски или договорен погасителен план

Условия:

 1. В случай, че доходите на кредитополучателя са от трудово правоотношение същите следва ежемесечно да се превеждат по разплащателна сметка, открита на негово име в банката

 2. В случай, че кредитоискателят не получава постоянни, регулярни и документално удостоверени доходи, следва да предостави солидарен длъжник, отговарящ на изискванията на банката. Препоръчително е солидарният длъжник да е икономически свързано лице с кредитоискателя (по смисъла на ЗКИ).

 3. в случай, че доходите на солидарния длъжник са от трудово правоотношение, месечното му възнаграждение или месечната погасителна вноска по кредита следва да се превеждат по разплащателна сметка, открита на негово име в банката

Обезпечение:  без поръчители, с обезпечение залог върху бъдещи вземания.

Основни такси и комисиони:

 • без такса за проучване и анализ по искане за кредит;
 • 1 % еднократно, върху договорения размер на кредита - комисиона за одобрение на кредит и документно оформяне на кредитна сделка.

Бонус: Безплатна застраховка „Живот“.

Банката не събира комисиона за предсрочно погасяване на потребителски  и ипотечни кредити.

Необходими документи:

Типови документи за кандидатстване:

Валутни курсове 21.9.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64790
Продава 1,67190
Фиксинг на БНБ 1,66185
Купува 1,69590
Продава 1,76590
Фиксинг на БНБ 1,72899
Купува 2,16630
Продава 2,23630
Фиксинг на БНБ 2,20773

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката